Политика за поверителност

В тези страници е описано как се управлява този сайт, във връзка с обработването на личните данни на потребителите, които го използват. Това е информативен доклад, публикуван съгласно с чл. 13 от Законодателен декрет № 196/2003 на Р. Италия (Кодекс за защита на личните данни), за тези, които посещават Уеб услуги на компанията Subaru Italia spa, достъпни в Интернет на адрес: www.subarubg.bg.


Информацията се основава на Препоръка № 2/2001, която Европейските Общности за защита на личните данни, обединени в Работна група, създадена на основание чл. 29 от Директива № 95/46 / ЕО, приемат на 17 май 2001 г. за определянето на минимални изисквания за събиране на лични данни в Интернет и по-специално начина, времето и естеството на информацията, която администраторите на сайтове трябва да представят на потребителя, когато той се свърже с Уеб страници, независимо от целта на тази връзка.


Притежателят на данни
При посещение натози сайт, могат да бъдат обработвани данни на идентифицираните лица, или за идентифицирането им: притежател на техните данни е компанията Subaru Italia spa, със седалище в Италия, гр. Ala (TN), Largo Negrelli, 1.


Място на обработка на данните
Обработката на данните, свързани с Уеб услугите на този сайт, се извършва в седалището на това дружество и се прави само от упълномощен персонал или от лица, определени да извършват операции, свързани с поддръжката. 
Данните, придобити чрез тази Уеб услуга, не се разпространяват. 
Личната информация, предоставена от потребителите чрез имейл, също се използва само за извършване на услугата или съответните изисквания и когато е разрешено, за реклами, маркетинг и профилиране.


Видове обработвани данни
А) Данни от сърфирането
Информационните системи и софтуерните процедури, използвани, за функционирането на този сайт придобиват, по време на нормалната им работа, някои лични данни, чието предаване се подразбира от протоколите за комуникация на Интернет.
Тази информация не се събира, за да бъде свързана със заинтересованите, но по своята същност може, чрез преработката и асоцииране на данните, съхранявани от трети лица, да позволи идентифицирането на потребителите.
В тази категория от данни са включени IP адреси или имена на домейни на компютъра, използван от потребителя, свързващ се към сайта, изписаните адреси URI (Uniform Resource Identifier) на необходимите ресурси, часа на искането, метода, използван за представяне на исканото до сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, показващ състоянието на отговора от сървъра (успешно, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и компютърна среда на потребителя. 
Тези данни се използват само, за да се получи анонимна статистическа информация за използването на сайта и да се провери правилното му функциониране. Данните могат да бъдат използвани, за установяване отговорността в случай на компютърни престъпления срещу сайта.
Б) Данни, предоставени доброволно от потребителя
Изпращането по желание на имейл съобщение, доброволно изписано на този сайт, води до придобиването на имейла на подателя, както и всички други лични данни, включени в съобщението, необходими, за да се отговори на заявката.
Липсата на тези данни, дори и частично, може да направи невъзможно изпълнението на заявката.
Информация, касаеща този въпрос, заинтересованите могат да намерят в чл. 13 от Кодекса за защита на личните данни.


„Бисквитки“
Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са малък текстов файл, който сайтовете, посещавани от потребителя изпращат до неговия браузър, където се съхраняват, преди да бъдат отново използвани, когато потребителя посети отново сайта.
Техническите „бисквитки“ се използват само за „предаването на една комуникация в електронната мрежа или като точно необходима за доставчика на услуги информация, изрично поискана от абоната или потребителя на услугата“ (виж чл. 122 ал. 1 от Кодекса за защита на личните данни на Р. Италия).
Профилираните „бисквитки“ се използват за изпращане на рекламни съобщения, свързани с предпочитанията, изразени от страна на потребителя в области, търсени от него в мрежата. За инсталирането и използването на профилирани „бисквитки“, не се изисква предварително съгласие.
Предвид различния субект, който инсталира „бисквитките“ на браузъра на потребителите, в зависимост от това дали е същия сайт, който потребителят е посетил, или са зададени от друг сайт, който го прави през първия, ние ги разграничаваме на собствени „бисквитки“ и „бисквитки“ от трети лица.
Този сайт, инсталира следните анонимизирани „бисквитки“ от трети лица, които са усвоени от Техническите „бисквитки“ по силата на разпоредба на италианския Надзорен орган от 08.05.2014 и следните FAQ (често задавани въпроси):
Анонимизирана аналитична „бисквитка“, за събиране на статистическа информация за използването на Уеб сайта; Google Анализ използва „бисквитки“, които не съдържат лични данни, а се съхраняват в компютъра на потребителя, за да се даде възможност директно на собственика на сайта, да анализира как потребителите използват сайта. За да предотврати съхраняването на посочените по-горе „бисквитки“, потребителят може да проследи процедурите, описани в тази страница:

 
Събиране на лични данни, извършвано онлайн - доброволно предоставяне на данни
Във връзка със събирането на данни, директно от Уеб сайта, се отбелязва, че съществената информация относно обработката им се доставя в момента на събирането им (например: в края на формуляра за искане на информация). Освен това, във всеки един момент, имате достъп до Уеб страницата, съдържаща подробна информация, касаеща политиката по отношение на личната информация.
Предоставянето на исканите данни не е задължително, но може да бъде необходимо, при използването на услугите, предлагани от Subaru Italia spa. Липсата на тези данни може да направи невъзможно изпълнението на заявката.
Следва да се отбележи, че изпращането по желание и доброволно на имейл съобщения на fos@subaru.it или до всеки друг електронен адрес на споменатото дружество, води до придобиването на имейла на подателя, както и на други негови лични данни, включени в съобщението, необходими, за да се отговори на заявката на клиента.


Методи за обработка на данни
Личните данни се обработват от автоматизирани устройства само за периода, необходим за постигане на целите, заради които са събрани данните. Предприети са специални мерки за сигурност, които да предотвратят загуба, неправомерно, неправилно използване или неоторизиран достъп до личните данни. 
Правата на заинтересованите лица
Информираме Ви, че Законодателен декрет. № 196/03 дава на заинтересованите лица правото на упражняване на конкретните им права. По-специално, заинтересованото лице може да получи от титуляра на сайта потвърждение за наличието или отсъствието на неговите лични данни, и че тези данни ще му бъдат съобщени в разбираем вид. 
Заинтересованото лице има правото да изиска посочването на оригиналните лични данни, целите и методите за ползването им, логиката, която се прилага в случай на ползването им чрез електронни инструменти, самоличността на собственика и отговорните лица или категории лица, на които данните могат да се предоставят или на които могат да станат известни.
Заинтересованото лице има право също, да актуализира, да поправи или, ако има интерес, да интегрира данните, да ги изтрие, да ги обърне в анонимна форма или да блокира данни, използвани в нарушение на правото му, както и доказателства, че такива операции са били доведени до знанието на тези, на които са били съобщени или разпространени данните.
Заинтересованото лице, в крайна сметка, има право да се противопостави, по основателни причини, на обработването на личните му данни, с цел изпращането на рекламни материали или директни продажби или за провеждане проучването на пазара или за търговска комуникация.
За всичко това, можете да се обърнете към фирмата, Администратор на лични данни, с обикновено писмо, факс или имейл.

За целите на настоящия регламент и в зависимост от функцията, за която те се използват, „бисквитките“ се разделят на технически и профилирани, и на собствени „бисквитки“ и „бисквитки“ от трети лица, в зависимост от субекта, който ги инсталира.

Технически „бисквитки“

Техническите „бисквитки“ се разделят на навигационни или сесийни „бисквитки“ (гарантират нормалното сърфиране и ползване на Уеб сайта), аналитични „бисквитки“ (приравнени с техническите „бисквитки“, които се използват директно от управителя на сайта за събиране на информация, сумирайки броя на потребителите и как те посещават сайта) и функционални „бисквитки“ (позволяват сърфирането от страна на потребителя да се извършва според няколко подбрани критерия, като например езика, с цел да се подобри предлаганата услуга).

За инсталирането и използването на технически „бисквитки“, не се изисква предварително съгласие.

Профилирани „бисквитки“

„Бисквитки“ от трети лица

„Бисквитки“, инсталирани от този сайт

Google Анализ