Защита на лични данни


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Тази Информация за субекта на данните засяга обработката на данни, извършена от Subaru Italia S.p.A., със седалище в Ala (TN), L.go Negrelli 1, пощенски код 38061 и административен адрес via Montefeltro 6/A - 20156 Milan, REA TN - 120893 | Данъчен код 01181690213, ДДС 01188480220, телефон +390289040200, имейл адрес privacy@subaru.it, факс +390289040297 и се съгласува с Регламент (EU) 2016/679 (по-долу в документа ще се означава като “GDPR”).

 

1.  Идентификация на Контролера на данни и контакт с него

Контролерът на данни е Subaru Italia S.p.A., в лицето на Главния изпълнителен директор Kunichika Koshimizu (по-надолу в документа ще се означава като “Контролер на данни”). Тъй като Контролерът на данни се намира на италианска територия, няма назначен негов представител.

 

2.  Информация за контакт с отговорника за защита на данните

Контролерът на данни не назначава отговорник за защита на данните.

 

3.  Цел на обработката и правна обосновка

Информацията за субекта на данните трябва да се обработва за следните цели:

a)  За да се осъществи правилно функциониране на уебсайта. Всъщност уебсайтът използва технически бисквитки, навигационни данни, насочващи домейни (referrer) и променливи на околната среда, както и нетехнически бисквитки за създаване на профили. По отношение на техническите бисквитки, навигационните данни, насочващите домейни и променливите на околната среда, трябва да се посочи, че съответното им използване е необходимо за целите на договарянето, свързано с привеждането на уебсайта в съответствие със сроковете и условията на договора (http://www.subarubg.bg/cookies.html). Необходимостта да се продължи с обработката с цел изпълнение на договора определя и правната обосновка, съгласно Член 6б) от GDPR. По отношение на създаването на профили с нетехнически бисквитки, обработката на данни, извършена с тях, позволява да се добие ценен персонализиран навигационен опит при създаването на профил. В такива случаи съгласието на Субекта на данните, изразено в съответствие с настоящата Информация за субекта на данните, ще определи и необходимата правна обосновка.

b)  Преди изпращане на заявка по имейл, до адреси, посочвани последователно, за отговор на конкретни въпроси. В тази връзка е желателно в съответната заявка да не въвеждате по-особени данни (като състояние на здравето, религиозни убеждения и пр.). Легитимната заинтересованост на Обработващия данните да отговори на тези комуникации ще определи и правната обосновка.

 

4. Начин за изразяване на съгласие

Съгласие, когато е поискано, трябва да се дава чрез кликване върху специално квадратче в съответния банер.

 

5. Начин на третиране и логика

•  Във връзка с данните, обработвани за целите, посочени в точка 3а) на настоящата Информация за Субекта на данните, желателно е да се обърнете към документа, в който са описани използваните бисквитки (http://www.subarubg.bg/cookies.html);

Във връзка с данните, обработвани за целите, посочени в точка 3b) на настоящата Информация за Субекта на данните (маркетингови цели) обработката ще се извършва по конвенционална хартиена или автоматизирана логическа схема и с помощта на софтуера CRM.

 

6. Автоматично взимане на решение и съставяне на профил

Aко Субектът на данните е дал своето съгласие персоналните му данни да се обработват за целите на съставяне на профил, данните могат да се включат в процес на автоматично взимане на решение по специален, който ще определи кои комуникации са по-подходящи за неговия/нейния профил или кои могат да бъдат по-интересни за него/нея.

 Очаквана последица от обработката, извършена по този начин, може да бъде, например, визуализацията на персонализирана търговска комуникация. Във всеки случай Субектът на данните ще има право да се възползва от човешката намеса и решението на Контролера на данни, да изрази своята гледна точка, да получи обяснение на решението, взето след такава оценка, и евентуално да оспорва това решение. В случай, когато е дадено съгласие за използване на технически бисквитки за съставяне на профил, е желателно да се обърнете към документа, в който са описани използваните бисквитки (http://www.subarubg.bg/cookies.html).

 

7. Източник на персонални данни

Съгласно тази Информация за Субекта на данните, само данните, представени от Субекта на данните, ще се обработват и събират от дилърите на Контролера, както и по време на търговските панаири и други подобни събития чрез изпращане на имейли от вас. При обработката на данни, извършвана с цел съставяне на профил, тези данни могат да се съпоставят и съгласуват, за да се получи по-дълбоко профилирана информация. Данни, получени от общодостъпни публични източници, няма да се обработват.

По отношение на персоналните данни, обработвани за целите, посочени в в точка 3е) на настоящата Информация за Субекта на данните, е желателно да се обръщате към документа, в който са описани използваните бисквитки (http://www.subarubg.bg/cookies.html).

 

8. Ресипиенти и категории ресипиенти на персонални данни

Ресипиенти на персоналните данни на Субекта на данните могат да бъдат:

·       Комуникационни компании, които осъществяват дейности по търговска комуникация и съставяне на профили от името на Контролера на данни, и които отговарят за обработката;

·       Дилърите на Контролера на данни и оторизираните ремонти бази. Списъкът им може да се намери на адрес www.subarubg.bg;

·       Компании, които предлагат услуги на информационната общност, включително и такива, които предлагат хостинг услуги;

·       Компании, които извършват статистически изследвания, във всички случаи, когато вие сте изразили съответно съгласие за това;

·       Одиторски компании; настоящата одиторска компания е EY;

·       Органите на властта и Националната статистическа система, когато обработката на тези данни им е възложено със законови разпореждания.

 

9. Категории данни

Ще се обработват персонални данни на Субекта на данните.

 

10. Трансфер на данни

Предполага се, че Контролерът на данни ще пренася персонални данни към трети страни или международни организации. Такива субекти могат да бъдат:

·       Комуникационни компании, които извършват комуникационни действия от името на Контролера на данни;

·       Дилъри на Контролера на данни;

·       Оторизирани дилъри;

·       Доставчици на услуги на комуникационната компания;

·       Дъщерни или родителски компании.

 

Трансферът на персонални данни до гореспоменатите субекти, ако е базиран на трета страна или международна организация, се извършва съгласно преценката дали съответства на изискванията на Европейската комисия, която преценява как третата страна, територията или един или повече специфични сектори в съответната трета страна или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на правата на Субекта на данните. При липса на такава преценка Контролерът на данни ако това се сметне за подходящоси запазва правото да сключи специални отделни споразумения, които ще задължат тези субекти да предприемат адекватни защитни и организационни мерки, за да осигурят подходящи гаранции, отнасящи се до правата на Субекта на данните.

Данните могат да се пренасят до следните страни: Япония и Съединените щати.

За да се получи копие от тези данни или информация за мястото, където те са били достъпни, трябва да се изпрати заявка на следния адрес: Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156 Milan (MI), Italy, на вниманието на the Legal & Compliance department (Департамент „Нормативно-правово съответствие”).

 

11. Период за съхраняване на персоналните данни

Персоналните данни, обработвани за целите, посочени в точка 3а) на настоящата  Информация за Субекта на данните (бисквитки и навигационни данни), се съхраняват за период, не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на създаване на една отделно взета колекция.

 

Персоналните данни, обработвани за целите, посочени в точка 3b) на настоящата  Информация за Субекта на данните (отговор на заявка, изпратена по имейл), се съхраняват за период, не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на съставяне на една отделно взета колекция.

 

12. Незадължителен характер на съгласието и последствия в случай на липса на съгласие

По отношение на персоналните данни, обработвани за целите, посочени в точка 3a) на настоящата  Информация за Субекта на данните, комуникацията на персоналните данни е договорно задължение и изискване по отношение на техническите бисквитки, навигационните данни, насочващите домейни и променливите на околната среда (без обработката им уебсайтът не може да функционира коректно), докато по отношение на техническите бисквитки тя трябва да се разглежда като незадължителна.  В такива случаи липсата на комуникация на тези данни ще определи невъзможността за предоставяне на персонализирана услуга;

По отношение на данните, изпращани по имейл на адреси, с които се комуникира последователно, за да се отговаря на ваши въпроси, съгласно точка 3b) на настоящата  Информация за Субекта на данните, в случай на липса на съгласие за тези данни, ще бъде невъзможно да се отговори на вашите заявки.

 

13. Право на възражение

Субектът на данните има право на възражение, както е изложено по-долу:

·       Правото на възражение, въз основа на неговото/нейното конкретно състояние, във всеки момент на обработката на неговите/нейните персонални данни, се базира на точки (e) или (f) от Член 6(1) на GDPR, включително и по отношение на съставянето на профил при тези условия. Тогава Контролерът на данни не трябва да продължава да обработва персоналните данни, освен ако този Контролер на данни не демонстрира убедителни и легитимно аргументирани основания за тяхната обработка, които имат приоритет пред интересите, правата и свободите на Субекта на данните или служат за установяване, упражняване или защита на законови претенции;

·       Когато персоналните данни се обработват за директни маркетингови цели, Субектът на данните трябва да има право на възражение по всяко време на процеса на обработване на персоналните данни, засягащо него или нея за такъв директен маркетинг, който включва съставяне на профил до степен, отговаряща на този маркетинг;

·       Когато Субектът на данните възразява да се извършва обработка за директни маркетингови цели, персоналните данни не трябва повече да се обработват за такива цели;

·       Когато персоналните данни се обработват за научни цели, исторически изследвания или статистически нужди съгласно Член 89(1) от GDPR, Субектът на данните, въз основа на неговото/нейното конкретно състояние, ще има право на възражение срещу обработването на неговите/нейни персонални данни, освен ако обработването им не е необходимо за изпълнение на задача от публичен интерес.

 

14. Други права

Контролерът на данни трябва допълнително да информира Субекта на данните и за съществуването на следните негови /нейни права:

·       Право на достъп на Субекта на данните: Субектът на данните ще има право да получава от Контролера на данни потвърждение дали персоналните данни, които го засягат, се обработват, и ако това е така, да получи достъп до тези персонални данни и друга специфична информация съгласно Член 15 от GDPR;

·       Право на коригиране: Субектът на данните ще има право да получава от Контролера на данни, своевременно и без неоправдано закъснение, разрешение за коригиране на неточни персонални данни, отнасящи се до него/нея. Като се има предвид целта на обработката, Субектът на данните ще има право да поиска разрешение за допълване на непълните персонални данни, включително и чрез включване на допълнителна формулировка, съгласно Член 16 от GDPR;

·       Право да изтрива / Право да пропуска: Субектът на данните ще има право да получава от Контролера на данни разрешение за изтриване на персонални данни, засягащи него/нея, своевременно и без неоправдано закъснение, а Контролерът на данни ще има задължение да изтрива своевременно персонални данни в случаите, когато се прилагат основанията, изложени в Член 17 от GDPR;

·       Право на ограничаване на обработката: Субектът на данните ще има право да получава от Контролера на данни разрешение за ограничаване на обработката, когато се прилагат основанията, изложени в Член 18 от GDPR

·       Право на преносимост на данни: Субектът на данните ще има право да получава персонални данни, засягащи него/нея, които той/тя е предоставил/а на Контролера на данни, в структуриран, често използван и машинно-читаем формат, и ще има право да пренася тези данни до друг Контролер на данни без спънки от Контролера на данни, на когото са предоставени персоналните данни при условията, предвидени в Член 20 от GDPR.

15. Упражняване на правата

Заявката за упражняване на правата, изложени в тази Информация за Субекта на данните, трябва да се адресира директно до Контролера на данни на имейл адрес privacy@subaru.it. От друга страна, такива права могат да се упражняват и чрез писмо, в което се излага проблемът, изпратено с препоръчана поща и известие за получаване (обратна разписка) до адрес:

Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156 Milan, Legal & Compliance department. (Департамент „Нормативно-правово съответствие”).

 

16. Достъпност до документа Информация за субекта на данните

Документът Информация за Субекта на данните е достъпен на следния адрес: www.subarubg.bg/privacy-policy.html, а може да се получи и от дилърите на Контролера на данни. Ако се направи специална заявка от Субекта на данните, информацията може да се предостави и устно чрез телефоннио обаждане, при условие, че е доказана самоличността на Субекта на данните.