Защита на лични данни


ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 И 14 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2016/679 („ОРЗД“)

 

Това информационно съобщение описва процедурите, следвани от Субару Италия С.п.А. („Субару“, „Администратор“, или „ние“), във връзка с обработването на лични данни, получени от уебсайта www.subarubg.bg и всеки друг свързан със Субару уебсайт (всеки от тях наричан „Уебсайт“).

 

Доколкото е периодично приложимо, това информационно съобщение ще се прилага също по отношение на обработването на лични данни, получени чрез други средства, например от продажби и сервизни дилъри или оторизирани сервизи в контекста на дейностите за продажби или сервизни дейности за автомобили с търговската марка „Субару“ или в случай на участие в събития, организирани от Субару.

 

Това информационно съобщение съответно се предоставя за лицата, които взаимодействат с уебсайта, включително лицата, които възнамеряват да се регистрират  за и да получат достъп до резервираната част на Уебсайта или които възнамеряват да резервират тест драйв, както и текущи и потенциални клиенти на Субару („Потребители“, „Субекти на лични данни“ или „Вие“).

 

Предоставят се подробни информационни съобщения относно обработването на лични данни, когато е необходимо, на страниците, отнасящи се до индивидуалните услуги, предлагани чрез Уебсайта. Тези информационни съобщения са насочени към дефинирането на ограниченията и модалностите за обработването на лични данни за всяка услуга, при което потребителят има правото свободно да изрази своето съгласие както е необходимо и в крайна сметка да оторизира събирането на данните и тяхното последващо обработване.

 

По отношение на бисквитките, използвани от уебсайта, моля, позовете се на политиката за бисквитките.

 

1. Администратор.

Администраторът е Субару Италия С.п.А., с адрес на управление: L.go Negrelli 1, Аlа (TN), 38061 и адрес на управление: ул. Montefeltro 6/A, Milano (MI), 20156, ДДС № 01188480220, телефон: 0289040200, имейл адрес:: privacy@subaru.it.

 

2. Категории обработвани лични данни. Източници на произход.

Субару има правото да събира, по-конкретно, следните категории лични данни:

-        общи лични данни, включително данни, които доброволно предоставяте (например чрез формуляри на уебсайта), например лични данни и данни за контакт;

-        браузинг данни.

Тези данни могат да бъдат предоставяни директно от Субектите на лични данни или да бъдат получавани от Субару чрез дилъри, оторизирани сервизи, търговски изложения и събития. Освен това Субару има правото да обработва лични данни, събрани от други трети лица, например мениджърите на социалните мрежи (напр. Facebook, Instagram и Twitter) по силата на договори за споделяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите и техните взаимодействия със тези социални мрежи или данни от публично налични източници.

 

3. Цели за обработване и правно основание. Преследвани законни интереси.

Получените лични данни ще бъдат обработвани:

a)       с цел отговор на запитвания за информация, подадени от Потребители;

b)      за целите на договори и/или за целите, свързани с изпълнението на пред-договорните мерки, възприети по Ваше специфично искане или във всички други случаи, свързани с продажбата на брандирани автомобили на Субару, за които има покритие по гаранцията на Администратора съгласно договора за продажба, сключен между вас и дилъра;

c)       за целите на договор и/или за цели свързани с предприемането на пред-договорни мерки по Ваше изрично заявление или във всички случаи свързани с предоставянето на брандирани автомобили на Субару по време на тест драйв сесии или други събития, за които сте заявили участие;

d)      за изпълнението на законовите задължения, на които се подчинява Субару (например изпълнението на задълженията, възникнали по отговорност от страна на производителя, включително връщането на дефектни продукти или задължения, отнасящи се до задължения свързани с продуктова гаранция);

e)      за изпращането на търговска комуникация относно продукти и услуги сходни на онези, които вече са закупени (т. нар. „софт спам“) (напр. оферти за удължаване на гаранцията), без да противоречи на възможността за възразяване срещу обработването по всяко време;

f)        за установяването, упражняването или защитата на правните искове на Субару, включително в съда;

g)       в рамките на обхвата на комуникацията на данни между дружество майка, контролирани или свързани дружества за целите на докладване и административно-счетоводни цели, или във връзка с дейности от организационно, административно, финансово и счетоводно естество;

h)      за осъществяването на промоционални инициативи и изпращането на директна маркетингова комуникация, информационни бюлетини, както и за извършването на пазарни проучвания за продукти и услуги на Субару по имейл, чрез SMS, MMS и подобни средства и/или с пощенски услуги или телефонни обаждания до оператора;

i)        за изпълнението на дейности за профилиране с цел персонализиране на маркетингови дейности, посочени в буква h) по-горе и за насочването на промоционалната оферта на Субару, включително чрез анализа на ползването от Ваша страна на уебсайта и други уебсайтове и социални мрежи, които посещавате, чрез използването на данни, получени от Вас и от трети лица;

j)        за дейности свързани с функционирането и експлоатацията на Уебсайта;

k)       за дейности свързани с регистрацията на Общността „MySubaru“ или други запазени области и използването на свързани услуги, включително участие в дейности по геймификация;

l)        за дейности за оказването на съдействие чрез специализиран кол център, чрез уебсайта или чрез други канали за оказване на съдействие, предоставени от Субару.

Обработването на данни за целите на подточки  a), b), c), k) и l) не изисква съгласието на Субектите на лични данни, което е необходимо за изпълнението на специфични искания, направени от същите към Субару или за изпълнението на договор, по който Субектът на лични данни е страна, или за изпълнението на пред-договорни мерки, които са предприети по искане на същите, съгласно чл. 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД.

Обработването на данните за целите на подточка d) не изисква съгласието на Субектите на лични данни, което е необходимо за спазването на законовите задължения, на които се задължава Администратора, съгласно чл. 6, ал. 1, буква c) от ОРЗД.

Обработването на данни за целите на подточки e), f), g), j) не изисква съгласието на Субектите на лични данни, което е необходимо за преследването на законовите интереси на Администратора съгласно чл. 6, ал. 1, буква f) от ОРЗД.

Обработването на лични данни за целите на подточка h) и i) изисква съгласието на Субектите на лични данни по чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД.

 

4. Предоставянето на данни и последици в случай на непредоставяне на лични данни.

Предоставянето на лични данни за целите на подточки a), b), c), d), k) и l) не е задължително, но е необходимо за управление и обработването на заявленията на Субектите на лични данни, както и спазването на законовите и договорните задължения на Субару. Предоставянето на лични данни за целите на подточки f), g), j) не е задължително, но е необходимо за преследването на законовите интереси на Администратора, посочени по-горе. Във всички тези случаи, непредоставянето на данните ще попречи на Субару да изпълни исканията на Потребителя и да установи договорни отношения с Потребителя.

Предоставянето на личните данни за целите на подточки  h) и i) не е задължително и непредоставянето на тези данни ще възпрепятства Субару от извършването на дейностите, които са необходими за постигането на съответните цели.

 

5. Получатели и потенциални категории получатели на лични данни. 

Личните данни могат да бъдат предоставени, оповестени или съобщени на следните субекти, определени от Субару според конкретния случай, като обработващи лични данни или лица оторизирани да обработват данните или да действат като автономни администратори на лични данни:

-      дружества от дружествената група на Субару (дружества майка, дъщерни и свързани дружества);

-      служители и/или сътрудници във всякакво качество на Субару и/или дружества от дружествената група на Субару;

-      дружества осъществяващи търговска комуникация и дейности за профилиране от името на Администратора в случаите, в които е дадено съгласие;

-      Дилърите и оторизираните сервизи на Администратора, списък с които може да бъде намерен на адрес www.subarubg.bg;

-      дружества, които предлагат услуги за информационна общност, включително и по-конкретно тези, които предоставят хостингови услуги;

-      дружества предоставящи услуги за кол център;

-      дружества извършващи статистически и пазарни проучвания, при които е дадено съгласие;

-      консултанти, одиторски фирми, дипломирани експерт счетоводители; 

-      Националната статистическа система, в която това обработване е задължително по закон;

-      други публични органи или полицейски служби в случаите, предвидени по закон;

-      автомобилната школа, която участва в събития организирани от Администратора и управлява фен-клуба на Субару от негово име;

-      всяко друго лице, което извършва дейности, които са от съществено значение за изпълнението на горепосочените цели.

 

6. Прехвърляне на данните до държави извън Европейския съюз.


В общият случай данните циркулират в рамките на държавите, които са част от Европейския съюз.

В случай че получателите, посочени в чл. 5 по-горе, са установени или обработват данни в държава извън Европейския съюз, трансферът на данни до тези лица ще се осъществи на базата на решение за адекватност на Европейската комисия по силата на чл. 45 от ОРЗД, която е удостоверила, че тази трета държава или по-конкретно специфични сектори в рамките на тази трета държава, гарантират адекватно равнище на защита на Вашите права или след определянето на стандартни клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия по силата на чл. 46, ал. 2 от ОРЗД.

По-конкретно, данните могат да бъдат оповестени на дружеството майка в Япония изключително за целите на докладване, както и организационни и административно-счетоводни цели на базата на решенията за адекватност, одобрени от Европейската комисия по силата на чл. 45 от ОРЗД (2019/419).

За допълнителна информация за предприетите мерки, моля, свържете се със: Субару Италия С.п.А., ул. Монтефелтро 6/A, 20156, Милано (MI), на вниманието на „Юридическа дейност и нормативно съответствие“/

Данните няма да бъдат разпространявани.

 

7. Период за съхранение на лични данни.


Данните ще бъдат съхранявани за максимален период от време, равняващ се на периода за ограничение на правата, които са приложими от Субару, приложими периодично, които се равняват на 10 години от прекратяването на договора.

Данните събирани и обработвани за маркетингови цели и за целите на профилиране ще бъдат съхранявани – без това да противоречи на правото на Субекта на лични данни да възрази срещу това обработване по всяко време – за максимален период от време, равняващ се на 36 месеца от събирането на лични данни с тази цел; това с оглед конкретно на средната честота на закупуване на колите с марка Субару и високата средна стойност на същите стоки.

 

8. Бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които посещаваните уебсайтове изпращат на терминалното устройство на потребителя, където същите се съхраняват, за да бъдат пре-предадени от същите уебсайтове при следващата визита. Бисквитките позволяват на уебсайтовете да функционират правилно и ефективно, така че да подобрят преживяването на потребителите, като позволяват на уебсайта да съхранява информация в паметта на компютъра или друго устройство.

В частност уебсайтът използва технически бисквитки, навигационни данни, препратки, променливи на околната среда и бисквитки за профилиране. Които позволяват на Потребителя да бъде предложено специално пригодено браузинг изживяване. В тази връзка, моля, позовете се на документа, който описва използваните бисквитки, наличен на следния адрес: https://subarubg.bg/cookies.html.

 

9. Модалности за даване на съгласие.


Съгласието, в случаите, в които се изисква, може да бъде давано чрез поставяне на отметка в поле за отметки в рамките на уебсайта или чрез избор на кутия за предпочитания и подписването на хартиен формуляр.

Съгласие за обработването на лични данни чрез бисквитки за профилиране, в случаите, в които се изисква, може да бъде предоставено чрез кликване в специфична кутия в банера, наличен при достъпа до домашната страница.

 

10. Принципи приложими спрямо обработването на лични данни.

Субару се задължава да се увери, че личните данни, за които е предоставено покритие в това информационно съобщение:

·       ще бъдат събирани за специфични, изрични и легитимни цели и няма да бъдат допълнително обработвани за различни цели;

·       ще бъдат обработвани законно, справедливо и по начин, който е прозрачен по отношение на Субектите на лични данни;

·       ще бъдат адекватни, приложими и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които те са обработвани (т. нар. минимизиране на данни);

·       ще бъдат точни, а ако е необходимо и съхранявани актуални;

·       ще бъдат съхранявани под форма, която позволява идентификацията на Субектите на лични данни за период, който е не по-дълъг от необходимото за целите, за които същите са обработвани;

·       ще бъдат обработвани по начин, който гарантира необходимото равнище на сигурност;

·       ще бъдат прехвърлени в трета държава само съгласно (i) решение за адекватност, одобрено от Европейската комисия; или (ii) подходящи защитни мерки, като например стандартни клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия.

 

11. Права на субектите на лични данни.

Субектите на лични данни имат правото да упражняват правата си съгласно член 7, алинея 3, 15 и т.н. от ОРЗД чрез изпращането на имейл на адрес: privacy@subaru.it, или, като алтернатива, комуникация чрез препоръчана поща с обратна разписка до адреса на Субару Италия С.п.А., ул. Монтефелтро 6/A, 20156, Милано, на вниманието на отдел Юридически въпроси и нормативно съответствие.

 

Субектът на лични данни има следните конкретни права:

•      да получи потвърждение дали са обработвани лични данни, отнасящи се до него или до нея, както и целите на това обработване;

•      да получи достъп до неговите или нейните лични данни и информация относно обработването, както и да изисква да получи копие от тези лични данни;

•      да получи коригиране на неточни лични данни и допълването на непълни лични данни;

•      да получи, ако са приложими някое от основанията, определени в член 17 от ОРЗД, заличаването на личните данни, отнасящи се до него или нея;

•      да получи, в случаите, които са предвидени в член 18 от ОРЗД, ограничение на обработването;

•      да получи, ако са изпълнени условията, определени в член 20 от ОРЗД, личните данни, които се отнасят до него или нея, в структуриран, често използван и машинно четим формат и да изисква предаването на данните до друг администратор, ако това е технически осъществимо.

 

Право на възражение за обработване за целите на законните интереси на Администратора.

Всеки субект на лични данни има правото по всяко време да отправя възражение относно обработването на неговите или нейните лични данни  за целите на законните интереси на Администратора. В този случай се преустановява обработването на личните данни, освен ако не съществуват легитимни основания за обработването им, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяване, упражняване или защита срещу правни искове.

 

Право за оттегляне на съгласие.

В случаите, в които се изисква съгласие за обработването на лични данни, всеки субект на лични данни има правото да оттегли вече дадено съгласие по всяко време, без това да противоречи на законността на обработването на базата на вече даденото съгласие преди неговото оттегляне. Съгласието може да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл до privacy@subaru.it или чрез каквито и да е други средства, които ще бъдат предоставени от Администратора периодично.

 

Право на възражение и оттеглянето на съгласие за целите на маркетинг и профилиране.

С позоваване на обработването на лични данни за целите на маркетинг и профилиране, всеки субект на лични данни има правото да отправи възражение срещу обработването на лични данни или да оттегли своето съгласие по всяко време с изпращането на имейл на адрес: privacy@subaru.it. Възражението срещу обработване, което е упражнявано чрез този метод, се прилага също по отношение на изпращането на търговска комуникация по пощата или телефонни обаждания чрез оператор, без да попречи на възможността да упражнява това право, частично, като възрази само срещу обработването, което е извършено чрез автоматизирани комуникационни системи.

 

Право за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че той или тя счита, че неговите или нейните права по ОРЗД са нарушени, съгласно процедурите, които са установени в уебсайта на този Орган на адрес: https://www.cpdp.bg/.

 

12. Изменения по това информационно съобщение.

Това информационно съобщение може да бъде актуализирано или изменяно (също поради ново законодателство или разпоредби). Във всички случаи всички съществени изменения ще бъдат посочени на уебсайта, специално обозначената за Вас час или ще Ви бъдат изпратени по имейл.

 

Дата на последна актуализация: 05/12/2022 г.

 

Указаната на тази страница дата периодично се актуализира при публикуването и влизането в сила на ново информационно съобщение. Съответно Ви приканваме периодично да се консултирате с това информационно съобщение, така че да актуализираме начините, по които защитаваме Вашите лични данни. Тук са налични предишни версии на информационното съобщение.